หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3

admin fm
2018-09-05 15:38:22

ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3


 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 ชั้น 2

โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

ในช่วงบ่าย จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน,ภาพข่าว