หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร

admin fm
2018-09-05 15:35:44

ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร


เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561 ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ได้สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้จัด กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดย ร่วมกับคณะครูฝึก อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง โดยทำการปลูกต้น พยุง มะค่าในพื้นที่ ที่ โดนบุกรุก รอบค่ายฯ จำนวน 275 ต้น

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา : ภาพข่าว
ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง : ภาพข่าว