หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

admin fm
2018-09-05 15:34:23

บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ป ผู้นำในธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร โดยคุณลินดา เจียรนิลกุล ผู้จัดการสรรหาทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมี ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ ประธานหลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยคณาจารย์
ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว