หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)

admin fm
2018-09-05 15:06:19

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำโดย อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์กันกา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1) ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานของหลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นสากล ทุกสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดทำใบประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้

1. คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย

2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ อุปนายกและกรรมการฝ่ายกากับวิชาการ และประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. คุณศัลย์ มูลศาสตร์ อุปนายกและกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

5. คุณกิตติคุณ คชเสนีย์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

6. คุณชาญ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน