หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่โรงพยาบาลและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพ (Space Management in Hospital and Health Care)
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่โรงพยาบาลและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพ (Space Management in Hospital and Health Care)

admin fm
2018-09-05 15:04:45

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่โรงพยาบาลและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพ (Space Management in Hospital and Health Care)


วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 9.00-12.00 น สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร โดย อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี และอาจารย์มนพัทธ์ สีขาว ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่โรงพยาบาลและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพ (Space Management in Hospital and Health Care) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนฤมล ฟูตระกูล ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานโรงพยาบาล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน