หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ปีการศึกษา 2559

admin fm
2018-09-05 14:55:05

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในวันนี้ได้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับภายในคณะ


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน