หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาปี 1/2563สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วย ...
2020-07-20 11:02:06
โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิ ...
2018-09-05 15:40:06
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมกา ...
2018-09-05 15:38:22
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 สาขาวิชากา ...
2018-09-05 15:37:02
ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคารเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2 ...
2018-09-05 15:35:44
บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (M ...
2018-09-05 15:34:23
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)สาขาวิชาการ ...
2018-09-05 15:06:19
ข่าวย้อนหลัง