สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 อยากมีเงินเดือนดี มีอนาคตไกล
ประวัติสาขาวิชา


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคา


            สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรอาคารอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนและการดำเนินการบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดทางการลงทุน โดยอยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม


 

ปีพุทธศักราช 2549


            เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในชื่อของสาขาวิชาการจัดการอาคาร 

ปีพุทธศักราช 2554

            เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพ จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช 2554 และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  และดำเนินการบริหารหลักสูตรมาจนถึงปัจจุบัน