การบริหารทรัพยากรอาคาร ?


สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ?

          Facility Management (FM) หรืองานบริหารทรัพยากรอาคาร คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”  “Art of managing resources related to build environment, its users and activities effectively and efficiently.” FM Works 
         
          ทั้งนี้ ขอบข่ายงานประกอบไปด้วย 5 หมวดงาน ดังนี้
          
  

  

From Let's Talk about Basics of Facility Management ,Vermaa (2015)
การเรียนการสอน ?

          คือการนำพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม ในเรื่องโครงสร้าง  การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ในด้านการจัดตกแต่ง รวมถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับอาคาร การบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานในการควบคุมทำงานในทุกด้านและเป็นตัวแทนประสานให้ วิศวกรและสถาปนิกให้เข้าใจถึงความต้องการของเจ้าของโครงการในก่อสร้าง  นกจากนี้ยังใช้ในการเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบงานที่เกี่ยวกับอาคารตั้งแต่การก่อสร้าง จนถึงการดูแลรักษาอาคาร ที่อยู่ในความดูแลของเรา รวมไว้ในการเรียนการสอน ของสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร

 

03. 2018