สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 อยากมีเงินเดือนดี มีอนาคตไกล
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
 1. ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตในวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนและการดำเนินการบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดทางการลงทุนโดยอยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย เพื่อให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  

2. วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม    

3. พันธกิจ

3.1.1 เพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยอาศัยหลักการทางวิชาการและการใช้กระบวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เป็นระบบ ผสมผสานควบคู่กันไป 
3.1.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ สามารถนำเอาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารอาคาร และทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถวางแผน ประสานงานและสร้างหลัก มนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี
3.1.4 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
3.1.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น