คณะกรรมการประจำสาขาวิชา
1. อาจารย์จิตราวดี   รุ่งอินทร์  กันกา         ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สุชาครีย์  ละมัยเกศ                  กรรมการ
3. อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์                   กรรมการ
4. อาจารย์มนพัทธ์  สีขาว                        กรรมการ
5. อาจารย์อิทธิพล  มีผล                         กรรมการคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 
1. อาจารย์จิตราวดี   รุ่งอินทร์  กันกา         ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สุชาครีย์  ละมัยเกศ                  กรรมการ
3. อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์                   กรรมการ
4. อาจารย์มนพัทธ์  สีขาว                        กรรมการ
5. อาจารย์อิทธิพล  มีผล                         กรรมการ
6. อาจารย์ปิติ  อนนตพันธ์                        กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
03. 2018