ผลงานโครงการพิเศษ

 1. แนวทางการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานขนาดเล็กของรัฐ            
       2. แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย  กรณีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์สมุทรสงคราม    
       3. แนวทางการอพยพฉุกเฉินในสนามกีฬาขนาด 49,722 ที่นั่ง  กรณีศึกษา สนามราชมังคลากีฬาสถาน    
       4.  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา กรณีศึกษา สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
       5.  แนวทางการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้น กรณีศึกษา บ้านสวยอพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โฮเตล     
       6.  การศึกษาผังบัญชีสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด     
       7.  แนวทางการพัฒนาอาคารภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว    
       8.  แผนการจัดการภัยพิบัติภายในโรงงาน กรณีเกิดอทุกภัยกรณีศึกษา : บริษัท สยามฟิตติ้งส์  จำกัด    
       9.  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงาน ตัดเย็บเสื้อผ้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน จำกัด ราฟ์ทสปอร์ต    
      10.  การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบแสงสว่างในห้องเรียนของรัฐ เพื่อรองรับการเป็นห้องเรียน ในศตวรรษที่  21    
      11.  การจัดการพื้นที่ใช้สอยแผนกโภชนาการในโรงพยาบาลขนาด 380 เตียง กรณีศึกษา โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี    
      12.  แนวทางการประหยัดน้ำในอาคารเรียน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    
      13.  แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานผลิตถุงพลาสติกและหนังยางขนาดเล็ก    
      14.  การจัดการเครือข่ายไร้สายให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
      15.  แนวทางการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน    
      16.  แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    
      17.  แนวทางการจัดการขยะอันตรายในหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้ 2 อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี     
      18.  แนวทางการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม                          
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


03. 2018