อาจารย์

อาจารย์จิตราวดี   รุ่งอินทร์ กันกา

หัวหน้าสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
- อาจารย์ประจำสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท - สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร)
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
                 มหาวิทยาลัยรังสิต

Certificate :
M.Arch. (Building Technology)
Chulalongkorn University


03. 2018