สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 อยากมีเงินเดือนดี มีอนาคตไกล
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Philosophy, vision and mission            

1. Philosophy          
     To produce graduates with knowledge in facility management system including planning and implementation of the administrative buildings and the environment. As well as applying science and technology in buildings management and contributes to an environment in which quality and efficiency with greatest value of investment. It also strengthens moral integrity, discipline in order to graduates, and social responsibility.            

2.  vision
 

To committed to be a quality organization and  respond a need of society  

3.
mission         

3.1.1   The graduates can work in facility management services equivalent to international standards based on the theory and application process with analysis and synthesis system.

3.1.2   The graduates can be applied the technology knowledge to efficiently manage buildings and resources, both internal and external of the building.         

3.1.3   The graduate can be a leader with an ability to plan, coordinate and build human relationships with people inside and outside the organization.         

3.1.4   The graduates have an ethical and responsible professional practice .         

3.1.5   To promote and encourage the development of research and academic perspectives.